Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

vermeld, is reeds afwyzende; en alle Onze hoop blyft zig dus alleen hef aaien op een voordeeliger begripvan de Leien zelve, die het Vertegenwoordigend Lichaam uitmaaken, gegrond op de deugdelykheid der zaake, welke wy hebben voorgemeld.

Wat ons aangaat, wy meenen in dezsn, onzen taak volbracht te hebben, en alzo voldaan aan het ecrjïe, gedeelte der qualificatie, welke namens UI: op ons. gejlrekt was; terwyl wy ons vleyen geen ondank tezullen behaalen, door langs dezen iveg een ieder van. UI: in de gelegenheid te fiellen, om onze werkzaamheid te kunnen bebordeelen, en ter gelykertyd, omtrent een voornaam gedeelte van der zeiver belangen, in de zaake van den Godsdienst, met verwyzing tot de boven aangehaalde Addresfen der Hollandfche en Utrecbtfcbe Gemeente Commisften, eenige onderrichting te erlangen.

Ziet daar waarde Medeleden! bet geen wy gedagt hadden Ul: te motten voorhouden. Alleen kunnen wy niet nalaten van deze gelegenheid nog gebruik te maken, cm UI: aangaande den Jlaat der Geldmiddelen, ter inflandhouding van den publiken Eeredicnsl, tot den tyd toe, dat alle betalingen voor dezelve uit de gewoo^ ne Fnndfen, zullen ophouden, voorlopig te berigten, dat dezelve, naar ons inzien, toereikende zullen wezen, om tot dat tydftip, in de benodigde uitgaven, zoo ver die tot den Eeredienst zig uittrekken, op den ouden voet te voorzien.

De wyze, waarop dit nadien zal moeten gefebieden, blyft fieeds het onderwerp van onze ernjttge overdenking, enwy hoopen Ul: (jen dezen aanzien, zoowel f 3 aft

Sluiten