Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3l )

het familie - verdrag en het verbond van 1766 verscheurd heeft.

XXXIX.

Men heeft gemeend een zeer slim schelmstuk te pleegen door aan de natie derzelver geallieerden te ontneemen. Wat zal hier uit voortkomen? Dat zy de vryheid zal hebben om die te kiezen , of dat zy zonder ongeduld en zonder hoogmoed wagten zal dat mén haar om het bondgenootschap kome vraagen.

X L,

De verbonden eens volks moeten naar deszelfs belangen berekend zyn : zy moeten vryelyk en in 't openbaar overwogen worden ; "zy moeten een aart van oprechtheid , broederschap en plechtigheid bezitten , welke de inwooneren aan weêrzyde van harten vereenige. Hoe koel zyn dé> verbonden

der koningen in tegen-over-stelling van deeze!

Hoe onzeker en min duurzaam zyn die!

Hoe word men altoos ontwaar dat de hof-

Sluiten