Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. 27

worden zij niet gehoord, waar zij behagen willen, behagen zij niet, waar zij vrolijke dagen verwagten, belaagt haar de verveeling, dewijl zij in haare overdrevene vorderingen alles van de verkeerde zijde aanvatten, en dan onmogelijk kunnen te gemoet zien, dat zig de weereld naar haare dwaasheden fchikken zal- Zij leven dus in eenen eeuwigen firijd met de geheele Natuur, en dewijl deeze niet gewoon is toe te geven, in eenen eeuwigen twist met zig zeiven, en haare bedorvene hartstochten. Maar den grootften fchok ondergaat het gebouw der ingebeelde vrouwelijke grootheid en gewichtigheid zeer dikwils in den Echtenftaat, in den grooten en plechtigen overgang der ingebeelde alleenheerfching tot gehoorzaamheid, van de tot hier toe genotene, misfchien al te groote, vrijheid, tot eene zoort van flavernije, het gewoone lot der door toegevcnheid bedorvene meisjens. Nog korten tijd te vooren werden alle aanminnige beelden van haare gedroomde waarde, en van haar toekomftig geluk in het genot der liefde, in den zaligen huwelijksftand, hoog opgevijzeld. Het geliefd Meisjen zag de goude tijden der jeugdelijke vrijheid agter zig, de onuitfprekelijk fchoone vreugde en verwagtingcn van het huwelijksleven voor zig. Tot hier toe had zij flechts van vader, moeder, huisgenooten, en gebuuren de hulde eener zoort van aanbidding ontfangen , thans werpt zig een, misfchien zeer verftandig, man voor haare voeten, en zweert haar eeuwige trouw en eeuwige gehoorzaamheid. Konde immer het bevallig 'tafereel van vrouwelijke wenfchen volmaakt worden, zoo moest het dit tijdftip zijn, waar in zig het hart de vervulling van alle zijne wenfchen zoo gemakkelijk weet te maaken. Was 'er een oogwenk,

eene

Sluiten