Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

CHARACTER-SCHETS

der Mannen flaan zeer fchielijk tot woede, tot onftuimigheid over; de vrouwelijke gevoeligheid fmeedtfijne ontwerpen van wraakzucht, fcherpt het verftand tot bitfe uitdrukkingen, behandelt den belediger van de befpottelijkffe zijde, en vereenigt halftarrigheid met afgeperfte traanen.

Ik geloove niet, dat 'cr een ongelukkiger huwelijk zijn kan, dan waar in de vrouwelijke luimen, en het onftuimig geitel van den Man , beurtelings om de heerfchappij met elkander twisten. In dit huis zal het waar genoegen nimmer plaats vinden , en de huisvrede eene eeuwige harsfenfchim blijven. Maar om die zelfde reden moest men zig alle mogelijke moeite van de weereld geven, om jonge meisjens een vrolijk en openhartig gemoed aan te prijzen, en haare neiging tot heerschzugt en bitsheid, zoo ik dit woord gebruiken durve, uit haar weg te nemen. — De regels daar toe bij eene andere gelegenheid. Want hoe zeer het ook nu en dan gebeuren moge, dat een meisjen van gemelijken aart eene tot vrolijkheid geftemde huisvrouw worde, en zig in dit ftuk, door de wonderdadige bewerking van den Huwelijks - God , geheel veranderd heeft; zal men echter honderd voorbeelden tegen tien kunnen bijbrengen , in welken het netelig, het eigenzinnig meisjen alle gebreken van haar charafter in het huwelijk mede overnam, en echtgenooten en kinderen, door haare onophoudelijke ongeregeldheden des gemoeds , helfche folteringen veroorzaakte. Wat moet een werkzaam Man , die voor zijn huisgezin arbeidt, meer neérflagtig maaken, dan wanneer hij, na den dag met moeilijken arbeid te hebben doorgebragt, in plaats van liefkozingen te ontfangen, met eenen donkeren blik, en een gezicht vol

eiï

Sluiten