Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö (~^-°d , Sn wien te verhecrlyken do verheven» fte geesten hunne hoogftc eer en zaligheid vinden, ook wy,. menfchen, kunnen ons -met onze gedachten tot u, het eerde, het volmaaktfte, het beste aller wezens, den Schepper cn Vader van. alle dingen, verheffen, ook wy uwe tegenwoordigheid gevoelen, ons over uwe genegenheid cn liefde verheugen, dc zaligheid onzer verbindtenis met u befeffen, cn dus'gemeen», fchap met u hebben! En wat behoort ons wenfchelyker cn aangenaamer te zyn, dan zulks zeer dikwyls te doen, het met een gerust, kindcrlyk vertrouwen te doen, cn ons zo na mogelyk aan u te houden! Alle uwe werken immers, en inzonderheid het Christendom, roepen ons met eene verftaanbaare fiemme toe, dat wy in u den goedertierenften, barmhartigften, wcidaadigflen Vader hebben, dat gy de- liefde zelve zyt! Uw Zoon Jefus Christus immers heeft alles, wat ons van u zou kunnen vcrwyderen en affchrikken, uit den weg geruimd, cn ons den vryen toegang tot den troon uwer genade geor pend! ö Mogtcivwy toch alle de voorrechten, met welke gy ons als Christenen begenadigd hebt,; recht erkennen en blymocdig gebruiken!'Mogcen'wv nooit anders dan met kinderlyke yryinoe-

dig-

Sluiten