is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 ÓVER DE KOMST VAN HET

rot zekere natie, als tot zekere tyden der wae* rekd bepaald. Het befluit alle volken, alle tyden, alle eeuwen in zich. Het is een geheel, een groot, zich tot in 't oneindige uitilrckkcnd geheel, waarvan wy alleen enkele kleine brokjes bemerken, en 't welk God alleen in alle zyne oorzaaken en gevolgen, in alle zyne deelen, in zyn geheel verband overziet; een geheel,'t welk het tegenwoordige met het toekomende , het zigtbaare met het onzienelyke, den tyd met de eeuwigheid, de aarde met den hemel verbindt; een geheel, wiens begin Hechts klein en weinigbeduidend fehynt te zyn, wiens voortgang zelden in 't oog loopt, maar toch nimmer ftil (laat, en wiens einde alles omvattende volmaaktheid cn gelukzaligheid zal weezen.

Hoe verder dit eind tegenwoordig nog af fehynt te zyn, en hoe heerelyker hetzelve weczen zal, des te natüurelyker moet eiken nadenkenden, welgeaarten mensch, ,eiken Christen, die inderdaad cn in waarheid een Christen is, de wenschin onzen tekst zyn; Uw Kmingryk komc. Mogtcn toch waarheid, wysheid, deugd, vryheid, gelukzaligheid, mogten gezond verftand en waare Godsdienst zich (leeds wyder onder de menfchen uitbreiden! Mogten toch dwaaling, byge-

loof,