is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 (jOd , bermhartigftc , wcldaadigfte God, hoe gelukkig zyn wy,dat gy ons tot het Christendom geroepen, ons tot de kennis van u en uwen Zoon, gebragt, en ons daardoor op den weg ter Zaligheid geleid hebt! Hoe gemakkclyk, effen, verlicht is niet het pad, 't welk gy ons doet gaan, hoe menigvuldig de byftand, hoe groot de kracht, die gy ons tot het veilig en blymoedig bewandelen van hetzelve, vergunt, hoe luisterryk het doel, tot 't welk het ons zal brengen! Hoe veel minder verhinderingen, zwaarigheden, twyfelingen en zorgen, dwaalwegen en doolpaden, ontmoeten wy op den door Jefus ons aangewcezenen en gebaanden weg tot volmaaktheid en gelukzaligheid, dan wy op elk ander pad des levens zouden aantreffen! Met welke voorrechten hebt gy ons in dit opzigt, boven zo veelen van onze broederen, begenadigd, die deeze hulp cn dit geluk ontbeeren moeten! Heer! wie zyn wy, dat gy aan ons gedacht hebt, dat gy u over ons ontfermde ! Wie zyn wy, datgy uw licht over ons lichten en ons door uw heil verkwikken laat, daar duisternis en ellende onze wooningen zo wel, als veele andere gewesten des aardbodems, zouden kunnen bedekken. Gelukkig, by uitmuntendheid gelukkig N 3 zyn