is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 20" DE MENSCHEN DENKEN VERSCHEIDENLYK

de geduurig beter kennen, en geduürig rechtmaadger beoordcelen. Overtuig ons toch fteeds meer cn meer door zynen geest, dat hy van u gekomen , van u. bevolmagtigd is , uwen wil gedaan en geleerd heeft, en ons tot u, onzèn Schepper en Vader, brengt. Geef, dat onze geest de goddelyke, en heilverwekkeude waarheid zyner leer inzie ; cn ons hart al haare kracht cn zaligheid ondervinde. Vergezel ook, gocdertierene God ! derzclver tegenwoordige voorftclling met uwen zegen. Geef dat wy dezelve met een goed, leerzaam hart ontvangen, cn laat daardoor onze kennis uitgebreid, ons in 't geloof verfterkt, en tot eene waarlyk christelyke denk- en levenswyze opgewekt worden. Wy bidden u hierom, als belyders en dienaars van uwen Zoon, Jefus Christus, cn fprecken u verder in zynen naam aan: Onze Vader enz.

De vraag, die Jefus in onzen tekst aan zyne Discipelen doet, wie zeggen de menfchen, dat ik*, de Zoon des menfchen, ben? deeze vraag fehynt niet alleen nieuwsgierig, maar zelfs eerzuchtig te zyn. Maar het gebruik, 't welk hy van hun antwoord maakt, toont duidelyk, dat

hy