Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 35

vooral beroepe men zich ook alleenlijk op zoodanige plaatfen der vroegere Christenen, die duidelijk zijn, en wier waare zin uit den famenhang en 't geheele beleid der fchrijveren, als mede uit het gebruik derGriekfche enLatijnfche taaien in dien tijd, wanneer hunne fchriften opgefteld, en in onderfcheiden landen te voorfchijn gekomen zijn, kan bepaald worden; nademaal zulke plaatfen, en geen andere, rechtsreeks ter zake doen. Welke omzichtigheid in dit ftuk vereischt worde, zal elk begrijpen, die, met aandacht, Priestlefs Iliftorie van de verbasteringen des Christendoms vergelijkt met de verhandelingen, zoo door de Heeren Velingius en Gayél, als voornaamïijk door den Hoogleeraar Segaar, daar tegen gefchreven, en die wederom daar mede in vergelijkinge brengt de aanmerkingen van zekeren Paulus Santofatenus, tegen die verhandelingen ingericht, en ten voorleden' jaare in 't licht gegeven, doch naderhand met C 2 be-

Sluiten