is toegevoegd aan uw favorieten.

Herderlyke brief aan de gemeente Gods in Hamburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(59)

„ den dood heeft overgegeven; en die de „ Geest der genade , in den doop, geheiligd en tot zyne Tempelen bereid heeft. Het zyn ook uwe mede erven van het eeuwig en He„ melsch Koningryk. Maar zy kunnen zeer „ iigtelyk kinderen des Duivels , vyanden van „ hunnen Verjosfer en befpotters zyns Geests, „ zy kunnen verworpene worden, die een haas„ tige verdoemenis op hunne halzen halen (5)-" Gy kunt door uwe nalatigheid, verwaarloozing , en verderflyk voorbeeld zelf de fchuldige oorzaak hier van zyn. Gy jaagt, o on<achtzame Ouderen ! alleen uw tydelyke bezigheden , winften , en wellusten na ; en laat de Zorg omtrent uwe Kinderen , over aan dienst-

bo-

(5) *-y* c,els ",z>3 De aanKennaWe woorden tekenen wederom dezelfde gevoelens, als die, welke, in de voorgaande Noot, Bladz. 52, aangeroerd zyn. Men mag, derzelver oogmerk behoudende, tot ons gebruik aldus lezen: „ Zy zyn Gods eigendom. Het zyn Zielen, voot „ welke gy ook Gods Zoon befchouwen moogt als, in „ den dood , tot hare verlosfing, overgegeven, en die „ den Geest der genade, in den doop, als zyne Tem„ pelen , zyn toegewyd. Dus zyn zy als Mede-Erfge„ namen in het eeuwig Koningryk der Hemelen aan te „ merken. Maar zy kunnen Iigtelyk Kinderen des Dui„ veis, vyanden van hun Verlosfer, befpotters van zyn „ Geest, en daar door verworpene worden, die een „ haastige verdoemenis op hunne halzen halen."