is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

;vigen in den afgekeurdeu zin uiet nt&wlljks, nauwlijks den hemel binnen komen.

En hier uit befluit ik, dat petrus in .deze woorden de fpreuk van salomo, volgends de vertaaling der LXX. aanhaalt. Ziet den rechtvaardigen wordt vergolden op aarde, of ontfangt naar verdienden ,hoe veelmeer den^godlooze en den zondaar in eenen toekomenden ftaat na dit leven (*)?

B Dus is het u klaar, mijne medechristenen, hoe deze plaats en meer dergelijke gezegden , die vol vertroostinge zijn , misbruikt worden ; ter ontmoediging van Gods kinderen. Ons geftelde ftaat en blijft onwrikbaar, de godsdienst is dé bron van alle vermaak , troost en leven.

De tegenfpoeden der rechtvaardigen zijn wei veele , maar ook dezen ftrekken ten uwen nutte. — Zijn die voor de godloozen, welken op aarde vrijgaan, in de eeuwigheid Itralfen , dan zijn het voor u hier vaderlijke kastijdingen.' ■Heilrijke leerirtg ! Hoe goed is de Heilige! de Rechtvaardige! die zijne kinderen, om hunne dsgelijkfche on gehoorzaamheid , zijne geduchte wraak kon doen ondervinden ,* wil ze vaderlijk kastijden, om hen in hunne zonden te beteugelen , in verfcheiden deugden tc oefenen,.hunne heiligheid te bevoorderen eh aldus te bekwaamen voor den hemel. ,, Goedertieren Vader! alle uwe wégetij zijn wegen van lieflijkheid ! uwe roede druipt zelfs van honig , en qok dan ,

wanneer gij kastijdt, toont ge mij-uw -Vader-hart! —

Leer mij wanneer gij (laat, uwe handen kusfen , op uwe vaderlijke bevelen letten en die vólvaardig uitvoeren! "

Gaat het den godloozen voorfpoedig in deze wereld , moet ge dikwerf onder hunne vervolgingen zuchten, denkt — dat volgends petrüs taal, — 'er eens een dag kernen zal, waar h* ieder loon moet ontvangen naar zijne werken. — Kind, zal het daar wezen ,' gedenk, dat gij uw goed , in uw leven ontfangen hebt , en lazarus het kwaade, nu wordt hij vertroost en gij lijdt fmerte (f)-

Dit leert u ! mijne medereizigers ! niet te uiurmureeren

ever

(O Spreuk. XI: 31. Luk. XVI: 85.