Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen , zal zij dien zoon aan den dienst des Heeren

toewijën hij moet predikant worden, alzo zij zich

verzekerd houdt , dat hij tot een zegen van Gods kerk op aarde zal wezen. Zulke heuchlijke bevindingen heeft proba; zij fchijnt zelfs Gods woord niet meer noodig te hebben om de waardij dier bevindingen te toetzen ; en den genen, die beftaan durfc, haar dezelve met ernst ta betwisten , zal ze ten minlfen voor een vijand van hec teojg christendom , voor een fpotter met vroomen houden. Maar hoe dikwijls gebeurt het zulk eene proba,

dat ze in haare verwachting te loor wordt gefield; is Godt danomrouwaan zijne beloften ? dan, die gewigtige vraag, die de dwaasheid van zulke bevindingen aan 't helderst daglicht brengt, fchijnt in geene aanmerking te komen. Hebben wij niet menigmaal de opvoeding van die gemelde kinderen der belofte , door de laffe toegevendheid! van eene proba, zien verwaarloozen , en dus het eenig middel, om 'er onder Gods zegen iet goeds van te maaken, onbezonnen veronachtzamen? Hebben wij zulke zoonen, tot rijper jaaren gekomen zijnde, zich niet aan allerlei losbandigheid en zedeloosheid zien overgeven? waren ze geen onnutte ballasten voor de maatfehappij en pesten voor den kring, waar in zij leefden? zulke voorbeelden, die al voor lang afTchrik en verbetering moesten veroorzaakt hebben , ontmoeten we dagelijks , en zullen, na mate men de gemelde dweperij ziet toenemen, nog dagelijks vermeerderen.

Een man van verhitte verbeelding flijft zijne proba in zoortgelijke bevindingen , hebbende hij ook zijne beloften , waar op hij door de bevinding de godlijke goedkeuring verkrijgt. Bijzondere gebeurenisfen , die, naar zijne meening, heuchlijk voor landen kerk zouden zijn, ilelt hij zich in zijne verbeelding zoo fterk voor, alsof hij ze reeds wezenlijk zag voorvallen ; op dien zelfden tijd is hij met godsdienflige overdenkingen bezig om trent die gewenschte uitkomst, welke zich zijne verbeelding vertegenwoordigt: zie daar — redenen genoeg om zijn wenfchen in bijzondere beloften te verkeeren, voorGg 2 naam-

Sluiten