Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander, om de harmonie van het geheel, en de rechten van ieder deel te bewanren en te.bevoorderen, en daji is ze geen ongelijkheid. J— Maar alle andere or.derfchciding . en ongelijkheid in deze ééKoortige, en ooripronglijk gelijkvermogende wezens, die niet op dezen vrijen wil van allen 't zij dan in haar oorfprong~öf gevolgen, gegrond is, maar alleen berust op den wil van één of van eenigen in de maatfehappij, in weerwil of ten kosten van een ander gedeelte, dat.zijne toefteroming daarin niet gegeven heeft, (of toevallig ontdaanj is eene onwettige onderfche'dirg en ongelijkheid ; die, zoo ver' 'er aan de ééne zijde rechten aan zijn toegefchreven, of aan de andere pligten opgelegd , voor de laatfte niet verbindende kunnen gerekend worden,

In zulk een' 'ongelijken foefTand bevonden zich de menfchen en volken der wereld , reeds in den tijd van moses, de Wetgever der Israëlicen. Dwaalende vooröordee* len aan de ééne, en de overa^ojd en 'r geweld des fterkften aan de andere zijde, bepaalden alleen de rechten en

pligten in de Maatfchappijen en onder de Volken. i

Zeventig Koningen, met afgehouwen duimen, de kruimelen oplezende onder de tafel van een tyran, (*•) was een fchouwfpel, ter navolging of affebrik, voor gewaande hel» den en flaaven , uit welke de volksmaatfchappijCm beltonden, voorgefteld. Deze toeftand der uiterfte ongelijkheid en ongerechtigheid — die eerlang de geheele wereld wederom hadt moeten vervullen en de aarde doorweeken ,

met geftort menfchenbïoed , als in de eerfte wereld -

die eerlang de volkomenfte wanorde en vernieling onder het menschdom. moest-te wege brengen-, kon-door geen zedelijke middelen alleen in haare fneile voordgangen worden gefluit noch het ingekankerde kwaad genezen.

De Voorzienigheid , die altijd de gepaste en gereedfte

mid-

CO Richt, J: 7.

Sluiten