Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 van het GELOOVE.

Gods gebod, dat wy gelooven in den naame Zyns Zoons Jefu Chrifti, Job. 3: 23.

S "p.

Dit is dus de zonde der menfehen, waarom zy verdoemd worden, dat, als hen gepredikt wordt, God heeft hen zoo lief gehad, dat Hy ook Zynen eeniggebooren zoon tot eenen Heiland der weereld overgegeeven heeft , dat deze Zoon van God, Jefus Chriftus, voor hun een zoenoffer geworden is, en Zyn bloed voor hun vergooten heeft tot vergeving der zonden dat Hy, nu wederom opgeftaan zynde, Zich ter rechterhand Gods gezet heeft, eneenemaal wederkomen zal, om te oordeelen de leevendi-

gen en de dooden dat zy nu in Hem moeften

gelooven, Hem als hunnen Heer en Heiland aanneemen, zoo zouden zy vergevinge der zonden ontvangen , tot kinderen Gods aangenoomen, met den Heiligen Geest verzegeld, en in ftaat gefteld worden, om God in Heiligheid en Gerechtigheid, die Hem welbehagelyk is, hun leven lang te dienen, en het

eeuwige leven te beërven Zy dezen raad Gods

aangaande hunne zaligheid verachten, en liever ilaaven der zonde en des duivels blyven willen, gelyk de Schrift van de Jooden getuigt, zie §. 89. De grond daarvan legt in deze woorden:

Dit is bet oordeel, dat het licht — Jefus Christus — in de weereld gekomen is, en de menfehen hebben de duifternisfe hunne zonden,

fchanden én dwaasheid liever gehad, dan

het licht, Joh. 3: 19. Zyn 'ernietnogten huidigen dage veele duizende menfehen, welken deze weg, om door't geloof in Christus zalig te worden, niet aanftaat, en die of zich zeiven,

Sluiten