is toegevoegd aan uw favorieten.

Idea fidei fratrum of Kort begrip der christelyke leer, in de euangelische broedergemeenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 van de LIEFDE tot den NAASTEN.

ven, de liefde onder eikanderen zeer byzonder aanbevoolen, en deze worde in de Schriften des Nieuwen Teftaments de Broederlykeliefde genaamd. De grond daarvan ligt in de woorden onzes Heeren:

Een is uw Mee fier — Chriftus — en gy zyt alle Broeders, Matth. 23: 8. Waarna zich ook Jefus Discipclcu gericht, en de geloovigen eeniglyk broeders genaamd hebben, gelyk uit hunne redenen cn brieven, die men in de Schijften des N. Teil. vindt, duidelyk blykt: Want, offchoon de Heiland het onderfcheid tuffchen Handen niet weggenoomen heeft, gelyk men zien kan uit 't gene van heeren en knechren van Overheden en onderdaanen §. 187, 2C9 is aangehaald: zoo blyft 't toch buiten tegenfpraak, dat met opzicht op de dingen , die tot zyn Koningryk behooren — en zyn Koningryk is niet van deze weereld , geen onderfcheid plaats heeft. Daarom vermaant Jaccbus cc gemeinte in zynen tyd zeer ernfiig daar ever , dat zy in hunne vergaderingen de ryken eenen voerrang gaven boven de armen, en zegt:

Myne broeders, hebt r.'tet het geloove onzes Heeren Jefu Chrifti der heerlykhdd met aannemingen des per zoons 5 — indien gy den perzoon aanneemt, zoo duet gy zonde, en vjordt van de wet gejiraft als overtreders,. Jac. 2: 1, 9. D e Heiland wilde ook niet hebben , dat Zyne Discipelen eenen voorrang onder eikanderen zoeken zouden, want Hy riep ze tot zich, en zeide: Gy weet, dat de Overften der volkeren heerfchappy voeren over haar, en de groote gebruiken magt over haar. Doch alzoo zal 't onder u niet zyn: maar zoo wie onder u zal willen groot worden, die zy uwe dienaar,en zoo wie onder u zal willen de eer* Ge zyn, die zy uwe dienftkneeht, Matth. 20: 25. —.

Wy

la