Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SaO VAN de KERK van CHRISTUS.

Doet gy dezen boozen uit ulieden weg vs. 13. Pit verklaart Paulus dus :

Indien iemand een Broeder genaamd zynde — en, een medelid der gemeente zyn wil — een hoereerder is, of een gierigaart, of een afgodendienaar, of een lafteraar, of een dronkaart, of een rover, met zoodanig eenen zult gy ook niet eeten, 1 Cor, 5: li.

Indien iemand eene andere leere leert, en niet over$enkomt met de gezonde woorden onzes Heeren Jefu Chrifti, en met de leere die naar de Godzaligheid is, die is opgeblaazen en weet niets, maar hy raast ontrent twistvragen en woorden ftryd, uit welke komt nyd, twist, lafteringen, kwaade na.

denkingen - wykt af van dezulken, l Tim. 6:

3 -—. Zie ook Rom. 16: 17, 18.

$• 243-

Hieruit kan men afneemen, wat 'er zy van de fleutelen des Hemelryks, dat is, de magt om te binden of te ontbinden, welke de Heer niet alleen aan Petrus,- maar ook aan alle zyne Discipelen en hunne waare navolgers gegeeven heeft. Tot Petrus zeide Hy:

Ik zal u geeven de fleutelen van *t Koningryk der Hemelen: en zoo wat gy zult binden op de aarde, zal in de Hemelen gebonden zyn. En zoo watgy ontbinden zult op der aarde, zal in de Hemelen ontbonden zyn, Mattb. 16: 19. Den zin dezer woorden ziet men uit 't gene Hy daarna tot zyne Discipelen in* 't algemeen gezegd heeft:

" Ontvangt den Heiligen Geest. Zoo gy iemands -' """ - zon-

Sluiten