is toegevoegd aan uw favorieten.

De eer en het gezag der Formulieren van eenigheid en byzonder van den Heidelbergschen catechismus verdedigt, [...] in twee leerredenen volgens 2 Tim. I. 13.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 tim. r. 13. 119

„ heid, dat uw geloof egt is! Gy moet

„ u dan bekeeren tot God, berouw hebben „ over uwe zonden, die haten en vlieden, en s, nu mee innigen lust, alle uwe dagen en krag„ ten aan de deugden uwen God toewyden! — 3, Hier hebt gy een regel van dankbaarheid, in de Wet der X Geboden, den grondflag

„ van alle verdere Euangelifche pligten!

„ Zie daar den inhoud derzelve!" Dan

word zy verklaart; en nu vraagt de Christen, vol lust om 's Heeren geboden te houden 3 ach! zou ik hier wel getrouw kunnen we-

zen aan myn duuren pligt? helaas! my-

„ ne zwakheid overtuigt my geduurig van het

,, tegendeel! Maar wat is egter het beste

3, middel, om myn gebreken te boven te ko„ men , en voor God te leven, zoo geheel, 3, zoo onverdeeld, zoo gezet, als in dezen

„ ftaat van onvolmaaktheid mogelyk is?"

Dan antwoord de Catechismus, ,, het gebed! — „ Een ootmoedig fmeeken rekent de genadige ,, God als een wezenlyk ftuk van erkendte-

3, nis en daar op wil Hy zyn hulp en by-

3, ftand ten goede, gereedelyk fchenken

„ bid da» hartelyk, bid ootmoedig, bid ge„ loovig, en gy zult ontvangen! -— En, „ weet gy niet, wat gy bidden zult , gelyk j, het behoort, zie op het volmaakt voor5J fchrift des gebeds, dat u Jezus gaf, als den H 4 33 grond-