is toegevoegd aan uw favorieten.

Anti- en -ana. Vervat in een brief van provisioneele dankzegging.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 4 *

re« en Kindskinderen (a), tot een onfterffelijken roem verflrekken, die groeijen en bloeijen zal,gelijk ——1 de (iokviscb in Noorwegen* Van U geldt, 't geen Virgilius zegt:

Semper bonos, Nomenque tuum, laudesqu: manebunt.

lo ! triumphe ! Io !

Wildet Gij mij Uwe poëetifche Rofïnante leenen, en wist ik, dat mij dat dartele beestje niet tot een zandruiter maaken zou, zo wilde ik haar wel eens beklimmen, om de latijnfche woorden van Virgilius , den onvertaaiden Lezeren — te paard te vertolken , ter.

(aj Uwe overige waardige Familie, waarvoor ik alle achting heb , zal het, zo als ik vertrouw, niet als een blijk van eene nijdige gierigheid, die inij in 't geheel niet bezielt, aanmerken, dat ik haar aan den roem, dien Gij door deeze Kampvechterij behaalt, niet heb en niet zal doen deel nemen. Die roem zij en blijve dus, een eigendom alleen van U, en van Uwe Kinderen en Kindskinderen!

(£) Ik bekenne het, maar in 't geheel niet tot mijne fchande dat de uitdrukking , onvsrtaalden Lezeren, tot de verklikkende mogelijke Misflagtn behoort, welker verbetering , ons zomtijds veel moeite en nog meer geduld veroorzaakt. Maar hoe grof ook die misflag zijn moge , zo wordt hij nogthans daardoor, mijns bedunkens ten vollen goed gema»kt, dat ik bij het begaan

van