Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ü bidden, Mevrouw, laat my u in den grond ge« neezen. Ik haalde myne Copy van haar Broeders; brief voor den dag, en las haar het flot 'er van voor. ó Ja, zeide zy, dat alles is my levendig, wel nu dan, Mevrouw , laat my u onderrichten, Alle uw Broeders wenfehen zyn volmaakt vervuld zoo verre tot nog toe alles zich laat aanzien •, en ons Vaderland bevint zich in eene crife, die allergelukkigft kan uitvallen. De zaak is dus. Wy zyn fiaags geweelt met de Engelfchen, met egaaj verlies aan weerskanten. Maar ons Volk, beide Officieren en Equipage hebben de grootfte blyken van dapperheid gegeeven : zulke blyken, dat thans de Eer der Hollanderen boven allen roem, en boven alle nyd en afgunft verheeven is. En willen wy hier van gebruik maken, dan kunnen wy de voordeeligfte Vrede met Engeland maken, daar zy weeten en begrypen moeten, dat wy anders ook den Oorlog zeer ten hunnen nadeele kunnen voortzetten. Zoo is 't met dien Slag, en zoo heeft 3n den beginne ook elk een het begreepen. Maar gy kunt licht denken, hoe veel eer en roem uic dit alles op Z. H. verviel. Die was thans ten vollen gejuftificeerd. En dat kon men niet lyden. Dat moefi: vergiftigd worden. En daar aan moeft alles worden opgeofferd, 'sLands Welzyn, de blydfchap en het genoegen van het Volk, de gevoelens van alle de geenen wier Vrienden in den Siaggebleeven waren, al de bevochten roem zelfs,

ca

Sluiten