is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 71 )

in het zyne, leden van den burgerflaat, die voelen wac zy het Vaderland ichuldig zyn; en kunnen of behoeven zy 't met hun bloed niet te dienen, die ten rninften begrypen, dat zy 't met hunne vlyt en naarftigheid, dat zy 't op de eene of op de andere wyze doen moeten, en, als onze broeders, onze vrienden , onze nabuuren en bekenden hun leven voor ons wagen , dat ivy 't onze niet in luiheid moeten doorbrengen ; dat wy de bezittingen, dig zy ten kofte van hun befte bloed voor ons verdedigden en trachten te verzekeren, niet in weelderigheid en dartelen overdaad moeten verlpillen, of wei door onze onvoorzichtigheid , hebzucht, nyd en onbezonnen drift, op nieuw in de waagfchaal behoren te ftellen; maar dat wy gezamentlyk tot het algemeen voordeel en welzyn van bet lieve Vaderland Q*; in onderlinge eendracht en zacbtzin-

ni£-

(#) Menvergcniwmy hierin't voorby^.n eene aanmerking, die ik menigmalen gemaakt heb , by geleegenheid van deze echte oudduitlche, nationale fpreekwys bet lieve Vaderland. La thère &Hri*, la cMre Francs, r.6:re cb.r Pars, zyn woord-voedingen, die ik wel durf zeggen , dar een Franfchman in deorea klinken zouden .even als de «rgfte Solécisme: het woord Patri* *elft is minder in gebruik in Vrankryk, dan in eewg and«)f Land. Een Franfchman vecht pour la trance, niet poar la Pa-

trie_ Hail, happy Country, bef) Coa.my.' zal een EngUf. a-

man zeggen: ook d?ar Country'( dcar England! ik denk luit

niet. OU ïinpand is het woord. •— Een Duitfcher zegt dtriie-

b.r

G 2,