is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7£ )

nighcid alle onze krachten en vermogens behoren te belleeden en aan te leggen. Zulke gedachten overmceftcren tegenwoordig zelfs die geenen, die bykans hun denkens vermogen fcheenen verboren te hebben! De moeders onderhouden 'er hunne kinderen van, die de meellen fchier niet langer willen waarmede te onderhouden. En terwyj de jongen het eerfte gevoel inademt van zyn plicht als burger , of luiftert naar het verhaal van daden die hy reeds wenfcht te evcnaaren ; voelt het meisjen

eene

b?r Cott: maar niet, das li ebt Deutfchland, das Hele Rcich. Een Swiczer die gute Schweitz; maar ook die liebe Schaeiizl By ons js niets, dat ons beter in de oren klinkt, niets gemeener vooral Dy onze oude Schryvers, en nog hedendaags onder ons Zee. varend volk, a!s die woordvoeging hei lieve t aJerland. Ik heb ae in myne kindsheid aangeleerd uit W. Schouten Reizen. Ik geloof met . dat die het wnord Vaierland oit alleen gebruikt. Seierr ciien tyd, heb ik dikwils ge.bcht» of zmi. eene woordvoeging niet natuurlyker wyze in de oal geraakt van een volk, *t welk vele Colonieu heef;, en veel ter Zee vaart en uitlandig is, W. Schouten had ze zich te Batavia, en aan ae Kaap, en asn boord, aangewend. Dat de Americanen niet zeggen, dear Mither-Caüniry, is ge?ne tegenwerping) maar de heimzueütige Switzer zou men zeggen , inoefl iets üergelyks hebuen. En hoe komen de Itaiianen, die kwalyk buitin de poorten hunner Steden, buiten.de grenzen van ban Dorp komen, aan hun cara Jtalia, 't geen voor 't onze gelden raag; en dan nog daarenboven aan hun Italia miu, 't geon ons ontbreekt!

Deze aanmerking is van myn geleerden Neef, die de Proeven m-icc. Ik hcop dat de Brieffchryver ze hem ten beften zal af. r.eerr.en.

De OuJerwet/cbt Nedcrl. Patriot%