Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude den roem van haare luifterryke Rcgeering Sen top voeren. Maar dc Koning is op het fterkftc overtuigt dat het in een algemeene Onderhandeling is, dat Haare Keizcrlyke Majefteit de miriltc hinderpaalen zal vinden tot het bereiken van haare loffelyke voorneemens ; en dat een afzonderlyke Onderhandeling, die eene byzondere bcvrcediging tot voorwerp had, wel verre van dat groote werk tp bevorderen, het zelve zoude vertragen. Daarenboven zoude het mocijelyk vallen den Hollandfchen Oorlog van den Oorlog met Vrankryk af te fcheiden, vermits de eerfte in zoo veel opzigten aan den anderen verknogt is. Beide Oorlogen hebben in der daat denzelfden oorfpronk: beiden hebben tot grondflag eene inbreuk op de plegtigftc Traftaaten , eene verbreeking van de publicque trouw, door het maken van eene zamenfpanning met de rebelleerende Onderdaanen van den Koning. Men is lang geweeft zonder die zamenfpanning te ontdekken, welke de overheerfchende party in de Republicq met de rebelleerende Colonien gemaakt had; dog men heeft 'er de uitwerkfelen van gevoelt , geduurende den gantfehen loop van den Oorlog. Deeze zamenfpanning geeft den fleutel van het geheele gedrag van de Republicq ten opzigte van den Koning. Men zal dat gedrag hier niet op nieuws in alle zyne Couleuren affchilderen; -— nooit heeft die van een Bondgenoot zig in een haa.telyker dagligt vertoont \ — Men zal 'er maar eene

Sluiten