Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 491 )

jammer en geklag, als over een vader des vader. ianrls,*ter aarde belteld. Dit alles is ons onge. meen gevoelig geweest, en wy,neemen deze gelegenheid waar om hec Publiek voor alle deze gunstbewyzcn te bedanken, die ons niec minder aangenaam zyn, om dac zy by abuis aan eeneleege kisc, waarin de O. N. Pacrioc niet lag, zyn becoond geworden. En voor 'c overige, wyl de meefle menfehen zeer vindingryk zyn in hec uicdenken van oorzaken van alle evenementen, die hen byzonder interesfeeren, — om rede dac wel niecs moejlyker is dan de ware oorzaken van de meefle evenemencen na te gaan, maar tevens niets gemakkelyker dan verfcheide oorzaken van alle mogelyke evenementen te bedenken— zoo heefc 'men ook terftond geweeten, waaraan eigentlyk de O. N. Patriot geltorven was, en die oorzaken in alle de Patriotfche Couranten aan hec gemeen medegedeeld op eene wyze, .die wezendyk zoo ongemeen flatteus voor ons is, dat onze Lezers in 'c vervolg ons vergeeven, en hec enkel aan de gemelde eerbewyzingen moecen coefchryven, als zy ons nu en dan op een zekere mace van eigeliefde becrappen, en ons wac meer uic de hoogte horen

fbreeken, dan ce voren . ,

Doch

| (*) Den afi., December 1781. wierden in de Diemer-

mterfekt en IVoerdenfcbe of Zuid-Holland/cbe' CburanSs i ttflj

Sluiten