Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49O

Dachji'om van deze lange uitweiding te rug te keeren , die reeds een Haaltje van die eigèliefde

is,

ten, de twee fchone werkjes de Pest van den Neder-rbyn beoordeeld en de Gcdimitteerde Zeekaptein , Toneel/pel, aangekondigd met deze by voeging, dat die twee werkjes DE EER HADHEN MOGEN genieten van den Ou lerwetfenNederl. Patriot uithef veldte Jlaan En federt is dezelfde Annonce, zoo in die als andere Couranten vertcheide malen herhaald; als mede dat in alle patriotfebe Boekwin^ iels uitgegeeven wierd het TESTAMENT of uiterfte wille van den O. N. Patriot; enz. En nog tegenwoordig pronkt de Lykzang op denzelven by aanhoudenheid in menigvuldige Couranten. Zou 't wel mogelyk zyrT, dat onze ambitie zich verder uitftrekte, na zoo veele herhaalde eerbewyzingen S Est aliquid digi te monftrari & .<icier( bic est! en laten onze vrienden, de Heeren van den Neder-rhyn, ende Politique Hollandois, en de Hollandfche Pilitiek, en de ware /Imfterdamfcbe Patriot enz. enz. bun hand eens over hun hart leggen' en zuiver op 'tenten : zouden zy niet wel gaarne zoo begraven en zoo bezongen willen worden: en zyn zy in den grond van hun hart ons dienwegens niet eenigzins nydig? Dit is zeker, dat den goeden Woerdenaar eens zulk een acces van nyd is overgekomen, toen het eindelyk buiten eenigen twyf • fel raakte , of de Patriot was wel degelyk nog zoo levendig als oit. Zyne aankondiging van het ongelukkig Lykdicbt in zyne Courant van den 4. January 1782 heefc ons zoo jëamufeerd, dat wy ze onze vrienden mededeelen , en nevens andere curieufe ftukken van den tegenwoordigen tyd in ons blaadjen configneeren willen. Zy luidde als volgt: Heden is nog te hekomen de Tweede Druk van bet Lvicdicht ep den O, Patriot enz. a 3 ft. en zal niet meer

bet'

\

Sluiten