Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 494 )

$ls te voren met opgefïeekenen hoofde, ja frisfcher, jeugdiger dan te voren, onder hen hebben zien omwandelen! Natuurlyker wys deze, dat de eenen er zich hartelyk over verheugd, en de anderen ftilletjens hunnen rouwmantel naast zich neder gelegd, en druipfleertende naar buisgegaan zyn? Doch niets minder dan dat, Lezer! Zy hebben nu de moeite gedaan, denken ze , van den Man te begraven, en daarom al wandelt hy nog zoo , ik zeg het nog eens, en die anders, zegt, liegt het, dwars door zyn bezuckte lyfheen (*), by is TOG dood! En dienvolgens Haar nog heden den 14. January in het 8e Nummer van den Hollandfchen Politiek, (een nieuw, almede keurig weekblad , 't geen te Amfterdam by Jacobus Stanhofius uiikomt) nu, na dat reeds drie Nummers van ons in 'c licht zyn, met eene welfpreekendheid, die wy ten proeve almede van den flyl van deze nieuwe Leeraars in Israël woordelyk uitfchryven zullen: Nu gy u op den O. N. Patriot be. roept, kan ik wel ruiken uit wat een hoek by u de wind waait, fchoon 't my verwonderd , dat gy nog opentlyk durft fpreken van dien Supliant , die

reeds

(*•) Dit is een van de keurige fpreekwyzen en cieraden van welfpreelcendheid van het Tor.eelfpel de GtaUmitt eerden ZeeCapitcin, 't welk DE EER HEEFT MOGEN GENIETEN van den 0'. N. Patriot uit bet veldje (laan.

Sluiten