Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 495 ) 5

reeds begraven is en by heintje pik legt t£ branden.

Laten wy 't erkennen ter eere van onze Natie. ,Wat zyn wy in den tyd van een jaar, in goed verftand, in befchaafdheid, in fmaak toegenomen; en wat doen wy dagelyks nog al meerderprogresfen in deze en alle andere eerlyke en loffelyke hoedanigheden ! En dar alles zyn wy verfchuldigd aan die kostelyke drukpers, en aan alle die patriotfche Boekverkopers, die zoo alles voor het Vaderland over hebben, en zoo onvermoeid aan het welzyn van hetzelve met voorbyzien. van alle eige interest, arbeiden.

Ondertusfchén heefc het eerstgemelde gerucht, uamentlyk dac Sir Jofeph York in den maand van December incognico in den Haag geweesc was, een geruchc waarvan de bedoeling handtastelyk genoeg is, ons doen herdenken aan eene Geriehts-ordre, door den K. van Pruissen in deniaacften oorlog geëmaneerd en die op dezelfde

gron-

(*) De Pruisfifche gerichts - ordre luidt woordelyk als volgc:

„ Es finden ficb im Ptibliko milsfige Leute, die wit er] "diebtung und debitirung faljehcr nnd finistrcr zeitun"„gen ficb amufiren. Jeder tfrddlfavMlmejnendgewar-

„ tiet,

Sluiten