Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEVENDIGEN KAL K. $

natuur en eigcnfchappen wel zeer nauwkeurig onderzogt te worden.

Het oogmerk van deze Proeve is , zommige der byzonderhedcn aantetoonen, die de voortrefFelykheid van deeze zelfftandigheid in de beide hoedanigheden, te weeten als meft en als ciment belchouwt, uitmaaken. En dewyl het geen 'er als meft van kan gezegd worden, beter zal bcgreepen worden , na dat derzelver natuur als een ciment verklaard zal zyn, is het nodig dezelve eerft onder dat oogpunt te befchouwen.

A 2 EER-

Sluiten