is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den leevendigen kalk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi9 VERHANDELING ovER DEN vonden, om reden te geven van dc wyze, 0p Nlte de kalk, als meft, werkt. Het zoude niet moeilyk zyn degebreekcn van hunne onderfcheide leerfcellels tc doen zien; en ik zoude met groot gemak eene ydeie vertooning van eene fchynende meerderheid kunnen aannemen,. door hunne verfcheide ondcritcllingen belachclyk te maken. Maardewyl ik buyten ftaat ben, iets in derzelver plaats-, te ftelien , dat den verftandigcn Lcezer beterzoude voldoen, verkies ik dit verwaten onderzoek voorby te gaan, cn zal my enkel tc vrcden houden, met eenige weinige faüa oP te tellen, betrekkeiyk tot het gebrek van kalkachtige zelfftandigheden als viejt, om dat 'er den werkenden landman veel aangelegen legt dit volkomen te verlTaan,

§. I.

Het eerfte denkbeeld, over dit onderwerp dat zich voordoet, is, dat alle zelfftandigheden die m-fiof. bevatten , met eenen goeden uytöag tot het meften zyn gebruikt, op vcrfchillende tyden en plaatzen. 0US