is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst- en historie-kundige beschryving van alle de schilderyen op het stadhuis van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Befchryving van alle de Schilderyen op

gen de Batavieren hier door rechtmatige oorzaak hunne gefchonde Vryheit, door de Wapenen te herfteilen, en de Romeinen op allerlei wyze in den Oorlog te befchadigen, volgens 't recht aller Volken: 't v/elk aan ieder de Vryheit geeft, gewelt met gewelt te keeren , deze onrechtvaardige daat der Romeinen billikt alles wat Claudius Civilis, tot herftelling hunner ge» fchonden Vryheit ondernomen heeft.

De Roomfche wervers, tot het voltallig maken der Batavifche hulpbenden, waren ondertuuên bezig in het land der Batavieren, de Batavifche jeugd , blakende om roem te verwerven, zich ZèT^e daar toe aanbiedende, doch de Wervers van Vitellius , hadden andere inzichten : zy dwongen de oude en afgeleefde Mannen tot den Krygsdienft , om die voor geld wederom t' ontflaan, en de fchoonfte Jongelingen zogten zy tot Schandjongens te maken. Dit vervloekt beftaan, verwekte een algemeenen afkeer tegens de Romeinen, waar van Civilis met zyn medeftanders, zich zoo wel wift te bedienen, dat de Roomfche wervinge, in deeze Landen overal verboden wierd.

Dcc»