is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunst- en historie-kundige beschryving van alle de schilderyen op het stadhuis van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7<5 Befchryving van alle de Schilderyen op

den zeiven Oorlog met geen Schattingen noch Tollen waren bezwaart, maar by hun eigene Vryheid zyn gebleeven, alleen met beding, datze den Romeinen, hulpbenden zouden zenden. Dat nu na die tyden het recht der Batavieren nietalleen, niet vermindert, maar ook hun eer vermeerdert is, betuigen de oude Gefchriften, die by ons gevonden zyn, eenige deweike de tyd van Severus uitdrukken, die ruim 200 Jaren naar's Heylands Geboorte geleeft heeft, d'andere van Antonius en Geta, want deze noemen 't VOLK DER BATAVIEREN en DE BATA VISCHE BURGERS , geenBondverwanten gelykze te vooren genoemt waren, maar BROEDERS en VRIENDEN zoowel VAN 'T VOLK als VA N 'T RYK VAN ROOMEN , uit welke benaming als zeker Loffchryver zeiAt;llykt zo wel d'eenparigheid als de gemeenfehap der waardigheidMaar wy kunnen niet verdergaan,voor en aleer wy noch iets van dit Stuk gezegt hebben,om dat de Hiftorie niet volkomen het fluiten dier Vreede uitdrukt, zo heeft Jordaans, zeer verftandig gedaan, hetzinnebeeldigerwyze te ordonneeren, daarom verfchynt de Vreede , die aan de beide

Veld-