Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ^ )

haar den Lauwertak aan, die zy reeds aan den, voet des Kunst-bergs mogen aanfchouwen, hoe hoog die anders opk gep'.ant zy; reeds van den, aanbeginne zien zy, hoe kunstvlyt vergoed wordt met loon en achting; terwyl Gylieden haar dus tot eerzugt aanfpoort, worden alle vermogens, ontwikkeld, die lieflyk gedwongen , zich uit de enge paaien, waar in zy misfchien zouden beperkt gebleeven zyn, in de hoogte verheften.

Aan de voorduuring deezer gunstbewyzen durven wy geen oogenblik twyfelen, daar wy het geluk hebben, om den Doorluchtige Stadhouder, Nederlands uitmuntend Hoofd, als eerfte Befchermheer, te mogen begroeten. De meermaalen herhaalde eer van Uwe Hoogh. byzyn, die op deez' plechtige dag ons telkens eenige der kostbaare oogenblikken verleent,die anders aan den last der Staatszorgen geheel geweid zyn, is ons een Waarborg; terwyl het een treflyk voorbeeld is, dat de Kunsten leert eerbiedigen, en op haar. regte prys ftellen; zo dikwerf wy ons aan Uwe Hoogheids koesterende gunst aanbeveelen, (leunen wy op Uwe grootmoedigheid, dat zeker kenmerk van een Edele Ziel, en die aangeboorene begeerte om wel te doen.

Niet minder zyn wy verbonden aan den Ede-. Ie Achtbaare Magiftraat van onsVorftelyk 'sGraavenhaage, in wien de Burger Zyn Vaders, de Kunst haar Eefchermers eerbiedigt; Uwe weldenkende harten zullen nooit duWen, dat haar

eer

Sluiten