Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 E P H I R E. ft

antwoorden, het 's 'er nu de tyd niet toe —Hechts zal ik u kortlyk verhaalen hoe de Graaf de Rofan uw' brief in handen gekreegen heeft.

Hy was, om over u te fpreeken, en om te verneetnen of ik uw verblyf niet wist, aan mva huis gekomen, wanneer myn knecht my uw' bric f, dien hem ter hand ge (leid was , overgaf — uw O n liet zyn oog op het opfchrift vallen, zeggende-: 5, Dit is het fchrift van Zephire" — ik trachtte het te ontkennen, en wilde den briefin myn' zak v rbergen, doch, hy rukte dien met woede uit myn hand: ik konde my hier niet tegen verzetten; ik viel in onmagt op myn' (loei neder ■—■ myne , fchoon korte, bezwyming, gaf hem rvds génoeg om den inhoud des briefs te leezen: naauw'yks opende ik -myne oogen, of de Graaf zeide: ,, Ziedaar

Mevrouw , den brief van myne onwaardige „ Nicht te rug: ik weet nu g< n >cg om u, cn „ haar, de vryheid om my verder te misleiden te „ geeven : ik zal myn/; maatregelen weeten te

neemen; cn", vervolgde hy, „binnen weinige ,, dagen zal ik aan haaren veracht.Iyken fchaaker' „ tooncu, dat de Rofan zig niet firafloos laat be-

„ ledigen"

Deeze Woorden gezegd hebbende, ging hy myn huis uit, en, myne lieve Zephire! ik heb vernomen dat hy naar het Hof is vertrokken , om u beiden ongelukkig te maaken : des, myne waarde Vriendin! vlucht! verlaat de fchüilplaats waar gy

Sluiten