Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ E P H T R E. tg

Èerveling meer dan deezen hemeirchen flaap my verkwikte: ik gevoelde geene verrooeijing meer van den akeliger, nacht dien ik zo droevig had doorgebragt — ik begaf my weder op weg, en verliet deeze plaats, gaande zondereenig voedzel genuttigd te hebben , nog deii volgenden geheclendag, tot aan het vallen van den avond; wanneer ik eene * boerenwooning , die zïg op den weg bevond, intrad , om ei' eenige verkwikking te gebruiken : de lieden die er in huisvestten, zynde eert eerelyke landman, met zyne vrouw, en drie kinderen, kwamen my zo braaf voor, dat ik hj:t befluitilam , om by hen te blyven — ik deed hun dit voordel, in het welk zy met eene goedheid, die de braafheid van hun eenvoudig hart tekende, ftemden; ik ben thans nog in dit huis , by hen ; en het is hier, myne lieve Vriendin! dat de ongelukkige Zephire-zal blyven, tot de Hemel haar wederom met haare andere zig zelf veréént; of het zal hier zyn , dat zy haaren adem aan deNatuurzal wedergeeven.

Myn adres gaat hier nevens : gy, myne waarde 4 '

moogt myn verblyf weeten gy zult myne

fchuilplaats niet aan mynen vervolger ontdekken.

Zie" daar, myne dierbaare! nu Weet gy het lot 'van uwe vriendin — maar, helaas! zal zy ook door u het lot van haaren echtgenoot weeten ? — o Caliste! meld het my, als gy iet van hem hoort; ik kan — ik mag niets tof zyne redding aanwefc» B a

Sluiten