Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«24 ZEPHIRE

die genoegens, die gy verdiend te ondervinden} ten minden zullen wy.trachten om u het leven aangenaam te maaken — uw Oom was vergenoegd over myn antwoord, en wy bragten zamen een vriendelyk uur door, waarin ik hem dc papieren, ons huwelyk betreffende , liet zien ; hy heeft my beloofd , om er aanftonds na uwe terugkomst ,

dat geene by te hiaten v egen naamlyk zyne

toellemming — dat er aan dc wettigheid van hetzelve mogt ontbreeken, des is ook die zwaarigheid uit den weg geruimd.

Vaarwel, lieve dierbaare Zephire!. nog weinige dagen," en wy zyn onontdaakbaar veré'nigd —

o! hoe lang zal my die tyd nog vallen !

ontvang iutusfchen , met dit blad, myne tederfte omhelzingen.

fierfax.

VYF- en- DERTIGSTE f.RIF.F. De Graaf de rosan aan zephire.

"^^Z el myne lieve Zephire ! hoe zeer heeft my uw brief getroffen! ik ben u dankbaar voor alles wat gy my in denzelvcn toewenscht en

fchoon ik niet geloof dat hetfteïven een aangenaam

Sluiten