is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Jp

WYSGEERIGE

Nog een andere groote Schaare die niemant tellen kan , uit alle Taaien , Volken, Gedachten en Natiën, wier Aantal door de Aankoomende meenigte, onophoudelyk vermeerderde; zoo dat hunne Stemmen geduurig fterker klonken, riepen, Amen! Amen! Eere, Heerlykheid, Wysheid, Dankzegging, Magt en Sterkte, zy onfcn God! van Eeuwigheid tot Eeuwigheid! Amen!

In een woord, ik zag Heerlykheid, Glans, Majesteit, Luister, en hoorden Stemmen en Klanken, veel verrukkender, veel uitlokkeiyker als alles wat onfe Oogen, Ooreh en Harten vatten en begrypen kunnen.

Vol verwondering en eerbied viel ik voor den Throon der Heerlykheid neder, en riep met beevende Lippen: Heere! Heere! Heere ! Barmhertig en Genadig , Ryk in Goedertierenheden, die de Misdaaden en de Zonde vergeeft, ontferm u ook myner, om de Verdiensten, van den Middelaar uwen Zoone, Jefus Christus.

DRIE