is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 241

DRIE EN VYFTIGSTE AFDEELING.

Opneming van den Pelgrim onder GodsHuisgenooten.

Toen fprak my, mynen Jefus, met een Liefde* ryke Stem , op de volgende wyze aan: Vreest niet, want ik ben by u, ik ben uwe Verlosfer, vreest niet. Uwe Misdaaden zyn van u weg genoomen, uwe Zonden zyn vergeven, weest vrolyk en juicht. Uwen Naam, is ook meede hier opgeteekend. Dient my met getrouwheid, en gy zult ook eenmaal worden, gelyk eenen van deezen. Gebruikt voor u zeiven alles wat gy hier gezien hebt, tot Nut, laat het u uitlokken, om myne Naam te vreezen, en ik zal nog veel grooter dingen voor u ten toon fpreiden* Neemt intusfchen uw Beroep waar, en gaat voort, op den Weg, die u, is aangeweczen. — Zoo lange het my behaagen zal, u in deeze Wereld te laaten , zult gy als Gasten Pelgrim in dezelve; maar by my als Burger en Huysgenoot leven. Ik fchenke u hier meede het Burger-recht. Schikt u Hart alle dagen en alle oogenblikken daar toe. Verheft u gemoed tot My, zoo hoog als in uw vermogen is; maar verneder u, jegens uw Naasten zoo laag gy kunt. Bedien u van de tydelyke Dingen volgens uwen Nootdruft; maar zoekt uw Vergenoegen in de eeuwige en onvergankeQ lyke