Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

CONSTAN-TIA,

J^j"een, men moet niets arm de vriend-:

fchap weigeren, als het in ons vermogen is haare bede te voldoen.

Ziehier, in weinig woorden, de oorzlak dat wy Conftanee zoo vroeg verlooren hebben. Ik ken uw gevoelig hart, myne waarde Vriendin! dus zult gy die blad zeker niet zonder aandoening leezen, en die lieve verftorvene verdiend ook wel dat de deelneemeude Menschheid, eea traan aan haaren asch geevt. •—

. De twintig eerfte lecvjaaren, van Connanria vlogen op de Vleugelen van eene bekoorlyke vergenoeging heenen; -— opgevoedzynde inde beginzelen der deugd , vormde haar lief hart nimmer wenfclien de die beginzelen tegenfpraaken : — Yderen dag zagen haare Ouders fchoonheden in haar Karakter ontwikkelen die den voorigen dag noch niet gekend waaren. — De vreugd, — de hoop, — wellust — en den fteun voor hunnen naderenden Ouderdom befchouden , dieoorzaaken van haar leeven, in het

eenige Kind van hunne'liefde. ■ 6! laat

ik my hierm&t by bepaalen : de herdenking op die Zalige tyden van eene fchuldelooze vergenoeging, is my te zwaar. ;— Moest zóó veel deugd •— zóó ongelukkig worden !"— weg , gedachten! — deins weg : anders kan ik niet vervol-.

Ba Nu

Sluiten