Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN THE MI RE.

TThemire.' ontvang tok nog deeze ta/erielen , uit de ha\nd van uwen besten vriend. — Uw hart las de voorgadnden met een zoo teder-deelnemend genoegen , dat ik u ook gaarne deezen wil toewyën.

Onzen geest fchynt niet altyd even epgeruimt, om tot het hart van onze JNatuurgenooten intedrbtgen ; hy mist zomtyds dat ge* waarwordelyke dat zoo Jlerk op eene groote — eene snjchuldvolle %iel werkt; doch, dit gemis van helderheid onzes geestes, dfe fomberheid, die hem zyn vuur ontneemt, belet echter den dichter niet, om zyne onderwerpen op den toon der waarheid voortedraar gen; en, die toon vertrouwe ik dat myne achtingwaardig* THERJilUÏ sp ieder blad van deezen bundel moope aantreffen.

Sluiten