is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Dirk Denker, naar het wonderland, waterland en eenige andere landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

REIZE NAAR

my beveiligd , dewyl ik als getuige in de zaak betrokken was.

De Regters ondervraagden den fchaker, welke rede hem tot deeze daad bewoogen had ? Hy antwoordde ; dat hy genegenheid voor deeze maagd had , en dat het hem toefcheen beter te zyn , dat hy , dan dat een vreemdeling bezitter van dat fchoone meisje ware; dat de vader van de gefchaakte zich niet te beklagen had , dewyl zyn vader hem zoo veel mede ten huweiyk wilde geven , als de oud-rs van den aan haar getrouwden vreemdeling hadden aangeboden hunnen zoon mede te geven , het welk van zynen vader bevestigd wierd.

Wy twyffelden geen oogenblik of deeze van hem bygebragte verfchooning, zou niets van de ftrafbaarheid der misdaad wegnemen , en den minften ingang niet vinden by den Regter, maar het viel tegens onze verwagting uit. Zy vonden zyne bygebragte redenen, zoo wel als de aangebooden huwelyksgift billyk , en weezen hem het meisje toe; en fchoon myn vriend zich over dit vonnis beklaagde , en het zelve als tegen de gezonde rede, billykheid en wetten ftrydende uitkreet, het hielp niet ; wy moeften te vreeden zyn en vertrekken.

Toen