is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Dirk Denker, naar het wonderland, waterland en eenige andere landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J6 REIZE NAAR

re bejliering des Hemels , myne dierbaare ! die u aan my toegelegd heeft ; gy waart van voor het begin der tyden de prys myner liefde ! Ik dogt waarlyk , dat zyne voorzegging zou gemift hebben, dewyl, fchoon hy vry lyvig was, de weduwe met haare fchaal op den grond, ftaan bleef. Geef my myne bef en mantel! riep hy driftig; en zoo draa waren deeze niet tot zyne hulp aangebragt en op de fchaal gelegd, of de weduwe rees met haare fchaal als een pluim, en de Godgeleerde ging met haar als in zegepraal weg.

Ik ben in de Miftieke Godgeleerdheid niet zeer ervaaren, en derhalven is het my niet mogelyk te befliffen , of de Theologant in deezen niet te ver ging, met aan de byzondere bellier ing des Hemels de verkryging zyner egtgenotc toetekcnnen, welke hy, naar het my toefcheen, meer aan zynen mantel en bef dank te wyten had ; het welk ik des te meer moet befluiten,om dat de omftanders my verzekerden, dat hel begin der tyden, voor welke, naar bet zeggen van den minnaar, de weduwe reeds de prys zyner liefde was, maar een tyd van dertien dagen was, zederd welken' zy door eene ryke bekoomen erffenis hem had doen geloo-

ven,