Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

y, welaan , onoverwinnelyke vyanden van het „ verftand ! lieve broeders en vrienden ! geniet s, uwen wensch , doch , bewaart altoos deeze woorden ; indien gy immer eenige fchoonheden ; ,3 «enige voortreffelykheid; eene weezenlyke waarde in j, het verf and waant te zullen vinden , dan zult gy ,, van fchaaqite en verdriet omkomen:" hierop keerde zy haar koffertje om, in de handen van Verheel' ding; dog de fchrik,my door haar taal aangejaagd, was zo fterk, dat ik niet zien kon of 'er iets uit het koffertje gekomen was; noch ook niet gemerkt had , hoe of de Verbeelding verder met ons had te werk gegaan.

Ten laatfte fprak de flaatige Vrouw; „ Gaat als, le myne onderdaanen en gunstgenooten , gaat oefent eene eeuwige vyandfchap tegen het ver„ ftand en hebt vrede met u zeiven,'' hier op beval zy den Verbeelding om de deur der Ontdekking open te maaken , waar door hy ons allen uitgeleide.

Buiten komende dagt ik zodanig eene verandering ondergaan te hebben, dat het my toefcheen als of ik een geheel ander fchepfel was geworden; ik verbeeldde my, dat ik overal zo zwak, zoo week geworden was, dat ik vreesde, om by de geringfte aanraaking van elkander te zullen vallen. Deeze gewaande pyn deed my ontwaaken, en ik bavond , tot myne overgroote blydfehap, dat ik gedroom d had; doch te veel vermoeidzynde om het bed te verhaten , lag jk my wederom ter rust: nog naauwlyks waren myne oogen ge'flooten, of B 5 myn

Sluiten