Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

gewaarjmyn gantfche lichaamvvierd als in lood beflaagen; myne oogen zonken weg; myn kniën knikten; ja ik zeeg ter aarde neder; de Schoone richtte my op ; hervattede haare lief koozingen, en haare ongewoone ftreeljngen ontvonkten in my een nieuwen lust, om aan haare begeertens te voldoen : ik riep gevolglyk alle myne krachten byeen; zy floot my op nieuw in haare armen, en welzo vast, dat ik meende verworgd te worden: ik gaf een fterke gil, op welke ik een naakt, blind, en zwart jongman zag toefchieten, zynde van achteren met een flang en een worm omflingerd, die, de flinker zyde doorboord hebbende, hem aan 't hart knaagde; ik ftak myne handen, die geheel vermagerd waren naar hem uit ;ja zelfs gevoelde ik, dat ik hem beminde; hy trok my uit de armen van de Schoone , die hy zyne zuster noemde; ik wilde hem myne erkentenis betoonen, doch hem omhel, zende, verliet de worm zyn hart, fchoot in myne zyde, en myn hart gevoelde de fcherpte zynertanden: ik viel ter aarde : de fchoone vrouw plaatfte zig aan myne óéne, Hellende haaren blinden broeder aan myne andere zyde: ik bad om hunnen by. ftand ; maar , te gelyk op mynen borst ziende, las ik daarop, met groote letteren, enkuld i-iefde : ik herinnerde my den tempel der Believing, doch de worm knaagde zo fterk aan myn hart, dat hy my alle verdere gedachten volftrekt benam.

In deezen toeftand zag ik een ander jongman ko« men, doch van een geheel onderfcheiden uitzicht, C als

Sluiten