is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanhangzel op de historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i«7 )

fum Christuin te gelooven: is dit de voornaam* ften inhoud der Godlyke wetten, dan is het oogmerk waarom zy ingefteld zyn, enkel om ons te behouden , en dus enkel liefde; God gebiedt ons hem lief te hebben; wie zou dien liefdenryken Opperheer kunnen haaten, daar wy verzekerd zyn dat Hymagtig is om ons,niet alleen voor tyd, maar ook voor eeuwigheid, en voor deeze beiden niet flegts te kunnen, maar ook te willen gelukkig maaken ? wie zou Hem niet liefhebben, daar zyne bermhartigheid door de gebeden en traanen van den boetvaardigen zondaar wordt gaande gemaakt, en zodanig opgewekt, dat zy zyne rechtvaardigheid bevredigen.en den zondaar by het leven behouden kan? wie zou Hem haaten kunnen,daar zyne aanbiddelyke voorzienigheid den mensch heeft willen be. vryden van eeuwig verlooren te gaan ? zyn gehoorzaame zoon, de gezegende verlosfer der gantfche waereld, zit aan zyne regtehand , in den hemel der hemelen \ het waar en waarachtig berouw, van den fnoodften zondaar zelfs, doet de ingewanden van den ontfermenden Jefus rommelen van liefde voor den nieuwen bekeereling; hy verwerft voor hem vergiffenis by den vader; de zodanigen, zegt Hy, zyn het, o Vader! waar voor uwen eenigen zoon geleeden heeft; waarvoor hy gekruist, waarvoor hy den fchandelykften dood geftorven is: wie, eindelyk, zou God niet liefhehben, die dit alles uit enkel liefde voor ons gedaan heeft ? O eeuwige oorfprong van het gantsch heelal! tnyne ge-

heele