Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN ENÉN BOZEN TIjB^ *9

•eti en er althans in deze verlichte dagen, zo veel gewbt nTet me aan hangen, dan men wel bevorens pleeg Te doen Wat is dit anders, dan de ware bronnen van wezSken troost, in leven en in fterver, die« Evangelie ons zo Godlijk opent, toe te floppen of deleven dbe wateren, die er nit vloeijen, derwijze te bemodderen dat zij voor den waren geestelijken dorst niet drrnkZl Sr! noch ter dorstlesfching genoegzaam bevonden

borden - Degeregtigheid des geloofs mdenHereJe-

Z Christus, en de heiligheid van hart en wandel, door den Goddelijke* Geest bewerkt, mogen als de twee pijlaren zijn in onzen waren Christen-tempel; maar die beiden al zodanig te eerbiedigen, wordt fteeds minder, naer „"te lesware werk des geloofs, der bekering, en der hew ïgmaking minder voorfpoed heeft, en meer tegenftand ontS JL. Neemt niet zelfs ook het getal der ware vromen af, van tijd tot tijd? Of worden er, evenredig m getal en in gewgt aan hen, die opgeroepen worden naer den hiel, wederom anderen in Zion geboren, en van d n Merhoogften bevestigd, die als een heilig zaad ten fteuntl (trekken van ons zondig volk en zinkend land? Er is er nog wel onder ons (geloofd z,j God ) een overblijfzel naer de verkiezing der genade, het wek den Here kent, en niet ongegrond op zijn naam vertrouwt dan ach! welk ene grauwigheid ligt daar over als verfpreid! Zijn niet velen der kostelijke Zions-kinderen, in flordigS en aardschgezinden wandel, den aardenen vlesfc en zo gelijk, dat men wel mag vragen, wiens zij Sin en wieh 'zij dienen? Ik zwijge van zulken , wier gehele vroomheid daar in beftaat, dat z.j, na van hunne zonden overtuigd, en daar onder, meer of min S of lang, benauwd te zijn geweest, vervolgens gelijk

men het noemt, tot ruimte ^^tl^tm voorbaan, de zaligmakende genade Gods in Christus deel Sgte w zen; maar die, met daarop fteeds te rug te zien, en dat als echt en recht te onderftellen, veel meer veremtfnge vinden, dan met zich erufeg te bekommeren W&

Sluiten