Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 ) 92.

De Nationaale Conventie zal terilond de vyf hooge Gerechtshoven, van Gelderland, Holland en Zeeland, Utrecht, Friesland, en Groningen, aanfehry ven, om Lder drie Perfoonen uit hafn midden te benoemen, binnen den tyd van drie dagen, na den ontfangst der Aanfchryviny.

_ L 93-

De Befchüldigde zal deze vyftien Perfoonen, of zoo veeien hy goedvind, kunnen verwerpen, doch zulks binnen den tyd van tweemaal vier en twintig puren, na dat zy hem zyn voorgefleld, moeten verklaaren.

94.

Indien hy zes van dezelven verwerpt, zullen de negen overige zyne Rechters'zyn-

Indien hy minder dan zes verwerpt, zullen er negen uit de overigen by het Lot aangelleld wor-^ den.

96.

Indien hy meer dan zes verwerpt, zal op dezelfde wyze als in Art. 92. het getal weder tot vyftien aangevuld worden.

97-

Indien het getal der aan te vullen Rechters niet door vyf gedeeld kan worden , zal het Lot bellisfen, welke Hoven de overblyvende, benoemen zullen.

Hy zal deze nieuw benoemden wederom, of geheel of ten deele , mogen verwerpen. 99

Zy zullen, indien het nodig is, wederom op dezelfde wyze , tot negen worden gebragt, of tot vyftien worden aangevuld, ioo„-

Sluiten