Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

len op het point van de Nationale Vergadering genomen, volgende hier na geinfereerd. Sub. No. 8,

En vervolgens de Burger de Sitter ge. 'declareerd hebbende, dat de Refolutien der differente Provinciën zodanig waren gecoucheert, dat het hemonmogelyk was op dezelve een finale Conclufie te neemen, en hoopte uit de advifen van' de Gedeputeerden der refpedlive Provinciën dienaangaande verligt te worden, hebben de Gedeputeerden van Gelderland verklaard van advife te zyn, dat de differente Refolutien behoorde te worden gemaakt Commisforiaal, en het Befogne onafgebrooken voortgezet om over veertien dagen rapport te doen.

De Gedeputeerden van Holland hebben gedeclareerd, met leedwezen en aandoening te hebben gehoord de Refolutien op heden ingebragt, als fchynende zeer veel van eikanderen, te disfentieeren, dat zy evenwel vermeenden, dat door onderlinge toegeevendheid, waar van zy reeds meenden blyken gegeeven te hebben, en waar toe zy alsnog genegenwaren, de discrepeerende fentimenten zoude kunnen vereffent worden, en dat

Sluiten