Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 >

rerften onberaden zou zyn voor deszelfs Repr»* fentanten, waar van de meesten flegts een provifioneel gezag uitoeffenen, om, ter comtemplatie der kwalyk beraden eislchen van fommigen, de hand te leenen tot hervormingen, die zeeker de verwarringen vermeerderen zouden, en eindelyk op een rocaale Regeeringloosheid uitloopen, maar dac ook langs deezen weg, onder den Goddeiyken zegen 'er uitkomst ten goede te hoopen zy, indien men flegts in de keus der Gecommitteerden zoo tot hec ontwerpen der Conlticutie, als toe revideeren der Generaiiceics Deliberatien, voorzigtig zy, en zig, zoo veel mogelyk, bepaale tot Mannen van bekende deugd, vaderlandsliefde, ervarenis, gematigdheid en befcheidenheid, cerwyl het, tot wegneeming van het zoo zeer toenemend wantrouwen en tot vermeerdering van het publiek credic en vastigheid der Regeering, dienilig voorkomt, indien door het maaken vun goede Reglementen van Regeering in de Sceeden en Provinciën , daar zulks niet reeds is gefchied, hec provifioneel beduur, door een vast een duurzaam bewind met kennis en toeftemming des Volks, vervangen wierd , gelyk men zig in Zeeland ook desaangaande on^ ledig houd.

Dac, na al het geen reeds over het werk eener Nationaale Vergadering gezegd is en gefchreeven, die van Zeeland hoopen en vertrouwen, dat de conclufie met eenpaarige toeftemming by de Bondgenooten zal kunnen wordeff genomen , en het kenmerk draagen zal van Wysheid en Voorzigtigheid, en dat nimmer het tydftip dagen moge, waar in men zig te laat beklaagen zou, dea Raad en de gevoelens der G Zeeu-

Sluiten