is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken rakende de Nationale Conventie; bestaande in: de missive [...] van hun hoog mog. van den 25 november 1795 [...]; als mede: het decreet der Provisioneele representanten van [...] Holland, op den 27 november genomen, ter kennisgeving aan den minister der Fransche republiek, van het arresteeren der Nationale Conventie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 78 )

gefide 14 dagen wederom een vice Praëfident verkooren moest worden.

Op Art. 77* Dat in dit Reglement in het geheele geene bepaalinge zynde gemaakt over de onderwerping van de Militie aan de politieke bevelen der Reprefentanten van de Provinciën, waar in zy zig mogen bevinden , deze omisfie diend te worden geredresfeerd of ten minsten, dat by dezen Artikel nog zodanige modificatie zal behooren te worden bygevoegd, waar door: gezorgd worde, dat zodanige ordres der Regeering in de refpeétive Provinciën door de Militairen die op derzelver territoir zyn, ge* hoorzaamd worden.

Op Art. 78. Dat hier zoude behooren te worden bygevoegd: zo egter, dat de ingevolge hier van georganifeerde burger Militie zaï blyven onder het bevel van de respective Provinciale Regeering, en dat de Nationaale Vergadering daar van geen gebruik zal kunnen maken, dan voor zo verre de alzo ge* wapende Burgers zig daar toe vrywillig zullen kenen.

Op Art. 80. _ Dat de magt hier aan de Nationale Vergade-' ring verleend, noodzakelyk behoord te worden gerestringeerd tot vreemdelingen geene Ingezetenen zynde van de geünieerde Provinciën, en daar mede verbonden Landen, tot de Leden der Cotnmitte's en de Amptenaaren direct in dienst van de Nationale Vergadering of van die Committés zelve ftaande, en tot die geenen die in foldy van de Unie zyn, naet bepaling dat ten aanzien van alle andere perfoonen de Nationale •Vergadering , eene apprehenfie begerende

daar