Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE van di

Staat en Generaal der Feree' riigde Nederlanden aan hét Ncderlandfvhe krijgsvolk. Gearrefteerd den 27. Februarij 1795- tiet eerfte Jaar' der Bataaffche Vrijheid.

Nedei'landfche Krijgheden! die nog onlangs zoo veele blijken van moed en dapperheid gegeeven hebt, cn den ouden roem der Bataaffche Heiden hebt doen herleeven! Gijlieden rijt, als alle Uwe andere Medeburgers, gelijk cn vrij: Uw Bloed zal niet meer ftroomen om het gewelddaadig gezag te doen gelden j of de trotfche heersehzucht te doen zegepraalcn; neen,Broeders! Gij rijt nu ontflagen van den Eed of Beloften, welke Gij aan den geweezen Kapitein Generaal gedaan hadt; Gij zult voortaan ftrijden ond :r dë Banieren der Vrijheid, voor Uw Vaderland, voor Uwe" eigen Haardlteden, voor Uwe Vrouwen, voor Uwé

Kin*

(o

Sluiten