Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 32.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE bij welke den omloop der Holian.Tche Provintiaale recepissen be*

paald wordt. Gearrcfleerd den 30. Maart 179$- Hst eer ft e Jaar der Eataaffche Vrijheid,

D. pro visioneele representanten van Het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broe-* derfchap!

Doen te weeten: dat de Hollandfche Provintiaale Recepisfen welke moeten ftrekken ter invvisfeling van de Franfche Asfignaaten, bij de respective Ingezetenen deezer Provintie ontfangën, onder de bcpaalingen bij onze Publicatie van 0. Februan'j 1795. gemaakt, nu binnen korten tijd gereed zullende zijn om uirgegeffven te worden, wij geoordeeld hebben, zoo omtrent de uitgifte als den omloop der zelve Recepislën to decreteeren, zoo als gedecreteerd wordt bij deezen:

Art. 1. Dat deeze Provintiaale Recepisfen niet zullen behoeven aangenomen te worden voor engagement ten hoe, ook genaamd aangegaan voor dato der PubU-

Sluiten